โครงการ

การช่วยเหลือเด็กจะพิจารณาแต่ละกรณีและแต่ละบุคคล ด้านสาธารณสุขช่วยเหลือเด็กที่ต้องรักษาเพิ่มนอกเหนือจากในระบบการรักษาฟรี จากทางโรงพยาบาล ส่วนด้านการศึกษาช่วยเหลือจากเด็กที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากกระทรวงการศึกษา

ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสาธารณภัย

 • ด้านการรักษาพยาบาล
 • ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล จากผู้ชำนาญในเฉพาะทางและให้คำแนะนำ
 •  ด้านการบำบัดรักษา
 • ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการบำบัดรักษาจากผู้ชำนาญเฉพาะทาง
 • ด้านโภชนาการ
 •   ส่งเสริมนมผงให้เด็กที่ไม่ได้รับนมจากมารดา ให้อาหารเสริมและวิตามินกับเด็กพิการ และให้อาหารกับเด็กด้อยโอกาส
 •  ด้านในกรณีฉุกเฉิน
 • ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสที่เกิดกรณีฉุกเฉิน ต้องการช่วยเหลือแบบรีบด่วน

 

 

ด้านการศึกษา

 • ศูนย์ส่งเสริมเด็กพิเศษ
 • ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กดาวน์ ให้ได้รับการศึกษา และพัฒนาให้เด็กสามารถช่วยตัวเอง และเข้าสู่สังคมได้
 • ศูนย์พัฒนาความรู้เด็ก
 • ส่งเสริมเด็กทั่วไปให้มีโอกาสเรียนรู้ด้านภาษา การอยู่ร่วมกันในสังคม การเป็นผู้นำ และความรักความสามัคคี
 • ศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและผู้ใหญ่
 • ส่งเสริมเด็กและผู้ใหญ่ที่อยากศึกษาด้านภาษาและการฝึกอบรมแบบหมู่คณะด้านสุขภาพและการศึกษา
 • ทุนการศึกษา
 • ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส นอกเหนือจากเด็กที่ได้รับจากในระบบทางการศึกษา เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน
 • การทำงานของโครงการมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการทำงานมีการลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและโรงเรียน รวมทั้งมีการทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน

 

 

Donate via Paypal

ECO-LOGIC, Resort for Charity

Our main sponsor: Eco-Logic, Resort for Charity in Paksong, is set up  to support TCDF. Several projects are part of TCDF Eco-Logic.

Click on the logo's below to read more about the guesthouse, yoga retreat, the Artist in Residence program, the activities and volunteer projects.

Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Yoga Retreat
Eco-Logic Yoga Retreat
In&outdoor Activities
In&outdoor Activities
Voluntourism
Voluntourism
Artist in Residence
Artist in Residence

CERTIFIED AND REGISTERED

HELP US HELP!

Click here to get information on how to donate to the foundation.

E-mail

You can reach us at: tcdf.ecologic@gmail.com or use the form below to contact us.

Please know, that the work in the office is done in between our work for the children so we cannot always react directly. You can expect a reply within one week.

Thank you for your understanding.  

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

You can find our disclaimer here.

This website is designed,made and donated by Wonderful World of Websites.
Website donated by: Wonderful World of Websites